https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2018/06/tie-690084.jpg

כפי שרבים מכם ודאי שמעו וראו הפרסומים השונים בכלי המדיה וברשתות החברתיות, בישראל 2018 יש הליך המאפשר את חזרתם ו/או החזרתם של חייבים למסלול חיים תקין וחדש. הליך פשיטת רגל שמצריך עורך דין הוצאה לפועל בחדרה עפ”י רוב יכול וינוהל למשך מקסימום 4.5 שנים כאשר הלכה למעשה ובפועל, מרבית החייבים נדרשים לעמוד בצו תשלומים חודשי...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2018/06/legal-1302034.jpg

במצב דברים בו זוכה (תובע) חושש שמא החייב ו/או הנתבע יברח את הארץ בטרם יפרע את חובו ו/או מבלי להבטיח את פירעון אותו חוב, רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל על מנת שהלה יוציא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ וכן להורות על הפקדת דרכונו של החייב. מאידך, היה והחייב ניגש ללשכת ההוצאה לפועל...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2018/06/Layer-1-1.jpg

עיקול – מהו עיקול? עיקול = פעולה המבוצעת בדר”כ ע”י תובע/זוכה בהוצאה לפועל כלפי נכס של הנתבע/חייב ואשר פעולה זו יש בה כדי להגביל את יכולת העלמת/הברחת/שימוש בנכס. מטרתו העיקרית של הליך רישום עיקול היא לתפוס את המכסים של החייב בטרם יפעל להברחתם או למכירתם וזאת לעיתים עד להשגת החלטה חלוטה בעניין או עד לתשלום...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/06/hammer-620008.jpg

איך מערערים נגד החלטת בית המשפט? ראשית נדגיש זכות הערעור מצויה ומעוגנת בחוק יסוד השפיטה. כל אדם אשר הינו בעל דין ואשר נפגע כתוצאה מפסק דין רשאי יהיה להגיש ערעור לערכאה נוספת ומכאן, הזוכה שזכה בתביעתו, לא יוכל לערער על ממצאי פסק הדין או נימוקיו. ראשית ולכל יאמר כי כל מסמך משפטי ו/או כתב טענות...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/07/refugee-1004358.jpg

פטור מס שבח, עורך דין מקרקעין חוק מיסוי מקרקעין מעניק פטורים מדומים מתשלום מס שבח [ פטור מס שבח] ולעיתים אף פטור מלא ממס שבח. המשמעות של סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין המדבר על פטור ממס שבח, אין הכוונה לפטור מלא כי אם אירוע המהווה דחיית תשלום מס השבח. באילו מצבים פטור מס שבח ייחשב...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/07/hammer-719068.jpg

כמה זמן יש לביה”ש לתת פסק דין או החלטה אחרת? פסק דין יינתן עפ”י רוב, בתום הדיון בהליך ו/או בהקדם האפשרי ובהתאם לנסיבות. ככול ובית המשפט הינו הערכאה הראשונה עליו יהיה ליתן פס”ד לא יאוחר מ-30 יום לאחר שהסתיים הדיון, ככול ולא יעשה כן, יצטרך ביהמ”ש לפנות בהסבר מנומק לנשיא ביהמ”ש. כיצד ניתן פסק דין?...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/07/law-1063249.jpg

מהו תפקידו של כונס הנכסים הרשמי בכל הקשור להתנהגות החייב? תפקידו של כונס הנכסים הרשמי הוא לחקור בדבר התנהגות החייב אורך כל חיי תיק הפש”ר וכן ליתן דין וחשבון לביהמ”ש על כך כמו כן יגיש הכונס דוחות אחרים כפי שיורה ביהמ”ש ואף יוכל להשתתף בחקירת החייב הפומבית בבית המפשט. סמכות נוספת ניתנה לכונס והיא השתתפות...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/06/legal-1302034.jpg

ערבות לפי סעיף 1 לחוק הערבות תשכ”ז – 1967 היא התחייבותו של אדם לקיים חובו של אדם אחר כלפי צד ג’, הערבות יכול שתהיה לחיוב כולו או מקצתו, קיים או עתיד לבוא, מתחדש או מותנה, קצוב או בלתי קצוב. ככלל, אין הערב חב ביותר מחיובו של החייב ולא בחמור ממנו- ז”א לא ניתן יהיה לגבות מהערב מעבר...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/07/legal-1302034-1.jpg

עם מותו של אדם עוברים כל נכסיו ליורשיו-חוק הירושה, התשכ”ה-1965.מעל מנת לאפשר חלוקת העיזבון בין יורשי המנוח על פי דין, ראוי לדעת תחילה ולהכריז על מי הם יורשי המנוח. צו הירושה אמור לתת הצהרה וקביעה לעניין יורשי המנוח וזהותם. את צו הירושה מקבלים מאת רשם הירושות וזאת לאחר הגשת בקשה ערוכה כדבעי לצו ירושה. ככול...

https://adv-dk.co.il/wp-content/uploads/2017/10/32549965091_01e07682d9_o-e1610559963868.jpg

צו כינוס על מנת לענות על שאלה זו יש צורך בפירוט שלבי הליך פשיטת רגל כאשר השלב הראשון בכניסת חייבים בשערי הליך פש”ר הוא שלב הגשת הבקשה. מיד לאחר הגשת הבקשה ולאחר שהיא תיבחן, יתקבל בעניינכם צו כינוס נכסים עימו ישולמו מידי מידי חודש תשלומים חודשיים ע”י החייב. עם מתן צו כינוס יעוכבו כל ההליכים...

Call Now Button דילוג לתוכן